Przed­szko­la­ki pamiętają!

1„Jest taki dzień w roku… Kie­dy reflek­sja w ser­ce się wkra­da, desz­czo­wy zazwy­czaj i zim­ny… Dzień… 1‑go listo­pa­da. To taki czas zadu­my, modli­twy nad zmar­łych dusza­mi. Choć Ich już nie ma wśród nas… Kocha­my nadal, więc pamiętamy.”
Dzie­ci z grup przed­szkol­nych wybra­ły się wraz ze swo­imi  pania­mi na cmen­tarz. Pamię­ta­ły rów­nież o  Pomni­ku byłe­go Cmen­ta­rza Ewan­ge­lic­kie­go, Pomni­ku Towa­rzy­stwa Powstań­ców i Woja­ków  oraz  o  Pomni­ku prof. Gerar­da Labu­dy, aby uczcić pamięć zmar­łych, zwią­za­nych z histo­rią naszej pla­ców­ki oraz nasze­go kra­ju. Dzie­ci zapa­li­ły zni­cze i odda­ły się chwi­li zadu­my. Wizy­ta w tych szcze­gól­nych miej­scach poprze­dzo­na zosta­ła poga­dan­ką na temat tra­dy­cji i zwy­cza­jów zwią­za­nych z dniem 1 listo­pa­da. Przed­szko­la­ki dosko­na­le wie­dzia­ły, jak nale­ży się zacho­wać i jak waż­ny jest sza­cu­nek oraz zacho­wa­nie pamię­ci o oso­bach, któ­re już od nas ode­szły. Spa­cer alej­ka­mi cmen­ta­rza był dla dzie­ci ogrom­nym prze­ży­ciem, szły sku­pio­ne i bar­dzo zacie­ka­wio­ne. To była jed­na z waż­niej­szych lek­cji wycho­wa­nia rodzin­ne­go, oby­wa­tel­skie­go i patrio­tycz­ne­go, któ­ra z pew­no­ścią pozo­sta­nie w pamię­ci dzieci.


Wstecz