Pod­niosła uroczys­tość pierwszoklasistów

SONY DSC28 wrześ­nia b.r. w naszej szkole odbyła się niezwyk­le waż­na uroczys­tość ślubowa­nia uczniów klas pier­wszych. Z tej okazji goś­cil­iśmy wój­ta Gminy Luzi­no p. Jarosława Wejera, prze­wod­niczącą Rady Rodz­iców p. Iwonę Naczk oraz licznie przy­byłych rodz­iców pier­ws­zok­la­sistów. Po wprowadze­niu sztan­daru i odśpiewa­niu Mazur­ka Dąbrowskiego, wszys­t­kich zgro­mad­zonych na uroczys­toś­ci przy­witał dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie p. Dar­iusz Romp­ca. Słowo do pier­wsza­ków skierował również wójt i prze­wod­niczą­ca Rady Rodz­iców. Pier­ws­zok­lasiś­ci ubrani w stro­je galowe niecier­pli­wie oczeki­wali na najważniejszy moment uroczys­toś­ci. Wresz­cie nastąpiła ta chwila – ślubowanie na sztan­dar szkoły oraz pasowanie na ucz­nia, którego dokon­ał pan dyrek­tor za pomocą wielkiego czer­wonego ołówka. Po częś­ci ofic­jal­nej poszczególne klasy zaprezen­towały pro­gram artysty­czny, który został nagrod­zony gromki­mi brawa­mi. Na zakończe­nie dzieci otrzy­mały dyplomy pasowa­nia, legi­t­y­mac­je szkolne, kamizel­ki odblaskowe oraz niespodziankę w postaci kufer­ków ze słody­cza­mi. Na pamiątkę wyko­nano wspólne zdję­cia kla­sowe. Ślubowanie to jed­no z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucz­nia, dlat­ego uroczys­tość miała bard­zo pod­niosły, a zarazem rados­ny charak­ter. To był wyjątkowy dzień.

Wstecz