Pod­nio­sła uro­czy­stość pierwszoklasistów

SONY DSC28 wrze­śnia b.r. w naszej szko­le odby­ła się nie­zwy­kle waż­na uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych. Z tej oka­zji gości­li­śmy wój­ta Gmi­ny Luzi­no p. Jaro­sła­wa Weje­ra, prze­wod­ni­czą­cą Rady Rodzi­ców p. Iwo­nę Naczk oraz licz­nie przy­by­łych rodzi­ców pierw­szo­kla­si­stów. Po wpro­wa­dze­niu sztan­da­ru i odśpie­wa­niu Mazur­ka Dąbrow­skie­go, wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych na uro­czy­sto­ści przy­wi­tał dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie p. Dariusz Romp­ca. Sło­wo do pierw­sza­ków skie­ro­wał rów­nież wójt i prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców. Pierw­szo­kla­si­ści ubra­ni w stro­je galo­we nie­cier­pli­wie ocze­ki­wa­li na naj­waż­niej­szy moment uro­czy­sto­ści. Wresz­cie nastą­pi­ła ta chwi­la – ślu­bo­wa­nie na sztan­dar szko­ły oraz paso­wa­nie na ucznia, któ­re­go doko­nał pan dyrek­tor za pomo­cą wiel­kie­go czer­wo­ne­go ołów­ka. Po czę­ści ofi­cjal­nej poszcze­gól­ne kla­sy zapre­zen­to­wa­ły pro­gram arty­stycz­ny, któ­ry został nagro­dzo­ny grom­ki­mi bra­wa­mi. Na zakoń­cze­nie dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my paso­wa­nia, legi­ty­ma­cje szkol­ne, kami­zel­ki odbla­sko­we oraz nie­spo­dzian­kę w posta­ci kufer­ków ze sło­dy­cza­mi. Na pamiąt­kę wyko­na­no wspól­ne zdję­cia kla­so­we. Ślu­bo­wa­nie to jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w życiu każ­de­go ucznia, dla­te­go uro­czy­stość mia­ła bar­dzo pod­nio­sły, a zara­zem rado­sny cha­rak­ter. To był wyjąt­ko­wy dzień.

Wstecz