Otrzęsiny klas IV

SONY DSCDnia 6 październi­ka odbyły się w  Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie “otrzęsiny” klas IV, zor­ga­ni­zowane i przeprowad­zone przez Samorząd Uczniows­ki, pod czu­jnym okiem opieku­na i wychowaw­ców klas IV. Celem imprezy było przyję­cie czwartok­la­sistów do grona uczniów starszych oraz inte­grac­ja zespołów klasowych.
Uczniowie klas czwartych wys­tąpili w kolorach tęczy, jako mieszkań­cy „TĘCZOWEJ KRAINY”. Po złoże­niu uroczys­tej przysię­gi, razem z przed­staw­iciela­mi Samorzą­du Uczniowskiego zaśpiewali piosen­ki: „Bajecz­na Kraina”, „Tęcza, cza, cza, cza” i „Fan­taz­ja”.Potem czwartok­lasiś­ci wzięli udzi­ał w różnych konkur­sach. Reprezen­tan­ci poszczegól­nych klas musieli podać praw­idłowe odpowiedzi na wylosowane pytanie, związane z życiem szkoły. Kole­jne zadanie, przed którym stanęli pole­gało na ominię­ciu toru przeszkód z woreczkiem na głowie. Następ­ną konkurencją było reklam­owanie losowo wybranego przed­mio­tu. Ostat­nią rywal­iza­cją był „krę­ciołek”, który sprawdz­ił, czy nawet „lekko zakręceni” uczniowie zawsze trafią do swo­jej klasy. Wszys­tkie konkurenc­je spraw­iały dzieciom wiele przy­jem­noś­ci i mimo zaciętej rywal­iza­cji panowała rados­na atmosfera.Na koniec przyszedł czas na słod­ki poczęs­tunek od Rady Rodz­iców i wspól­ną dyskotekę.


Wstecz