Otrzę­si­ny klas IV

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka odby­ły się w  Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie “otrzę­si­ny” klas IV, zor­ga­ni­zo­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne przez Samo­rząd Uczniow­ski, pod czuj­nym okiem opie­ku­na i wycho­waw­ców klas IV. Celem impre­zy było przy­ję­cie czwar­to­kla­si­stów do gro­na uczniów star­szych oraz inte­gra­cja zespo­łów klasowych.
Ucznio­wie klas czwar­tych wystą­pi­li w kolo­rach tęczy, jako miesz­kań­cy „TĘCZOWEJ KRAINY”. Po zło­że­niu uro­czy­stej przy­się­gi, razem z przed­sta­wi­cie­la­mi Samo­rzą­du Uczniow­skie­go zaśpie­wa­li pio­sen­ki: „Bajecz­na Kra­ina”, „Tęcza, cza, cza, cza” i „Fan­ta­zja”.Potem czwar­to­kla­si­ści wzię­li udział w róż­nych kon­kur­sach. Repre­zen­tan­ci poszcze­gól­nych klas musie­li podać pra­wi­dło­we odpo­wie­dzi na wylo­so­wa­ne pyta­nie, zwią­za­ne z życiem szko­ły. Kolej­ne zada­nie, przed któ­rym sta­nę­li pole­ga­ło na omi­nię­ciu toru prze­szkód z worecz­kiem na gło­wie. Następ­ną kon­ku­ren­cją było rekla­mo­wa­nie loso­wo wybra­ne­go przed­mio­tu. Ostat­nią rywa­li­za­cją był „krę­cio­łek”, któ­ry spraw­dził, czy nawet „lek­ko zakrę­ce­ni” ucznio­wie zawsze tra­fią do swo­jej kla­sy. Wszyst­kie kon­ku­ren­cje spra­wia­ły dzie­ciom wie­le przy­jem­no­ści i mimo zacię­tej rywa­li­za­cji pano­wa­ła rado­sna atmosfera.Na koniec przy­szedł czas na słod­ki poczę­stu­nek od Rady Rodzi­ców i wspól­ną dyskotekę.


Wstecz