Osiąg­nię­cia „Luz­ińs­kich Dzwoneczków”

1W dniu 15 mar­ca 2019 roku dzieci z zespołu kaszub­skiego „Luz­ińskie Dzwonecz­ki” wzięły udzi­ał w Pomorskim Fes­ti­walu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwë, który jak co roku odby­wał się on w naszej szkole pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Uczest­ni­cy wys­tępowali w V kat­e­go­ri­ach wiekowych  solo i w zespołach wokalno-instru­men­tal­nych.  W tym roku pobito reko­rd frek­wencji, ponieważ w fes­ti­walu wzięło udzi­ał 150 uczestników.Komisja w składzie: dr Alek­san­dra Kuchars­ka-Sze­fler, Tomasz Fop­ke, Weroni­ka Korthals, Piotr Jędrze­jczyk i Mieczysław Bistroń  czuwała nad całoś­cią przedsięwzięcia.
Osiąg­nię­cia naszych uczniów:
W kat­e­gorii II solista: III miejsce Siko­ra Kor­nelia IIa
W kat­e­gorii II zespół: I miejsce w składzie:

  • Janeczk Weroni­ka I a,
  • Her­rmann Wik­to­ria II b,
  • Wen­cel Ksaw­ery II b,
  • Gru­ba Zuzan­na II e,
  • Kafel Mar­ty­na III c,
  • Stankows­ka Aga­ta III a
  • Lew­nau Anton­i­na III b.

W kat­e­gorii III solista Hirsz Anton­i­na IVf.Laureatom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.


Wstecz