Osią­gnię­cia „Luziń­skich Dzwoneczków”

1W dniu 15 mar­ca 2019 roku dzie­ci z zespo­łu kaszub­skie­go „Luziń­skie Dzwo­necz­ki” wzię­ły udział w Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwë, któ­ry jak co roku odby­wał się on w naszej szko­le pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Uczest­ni­cy wystę­po­wa­li w V kate­go­riach wie­ko­wych  solo i w zespo­łach wokal­no-instru­men­tal­nych.  W tym roku pobi­to rekord fre­kwen­cji, ponie­waż w festi­wa­lu wzię­ło udział 150 uczestników.Komisja w skła­dzie: dr Alek­san­dra Kuchar­ska-Sze­fler, Tomasz Fop­ke, Wero­ni­ka Kor­thals, Piotr Jędrzej­czyk i Mie­czy­sław Bistroń  czu­wa­ła nad cało­ścią przedsięwzięcia.
Osią­gnię­cia naszych uczniów:
W kate­go­rii II soli­sta: III miej­sce Siko­ra Kor­ne­lia IIa
W kate­go­rii II zespół: I miej­sce w składzie:

  • Janeczk Wero­ni­ka I a,
  • Her­r­mann Wik­to­ria II b,
  • Wencel Ksa­we­ry II b,
  • Gru­ba Zuzan­na II e,
  • Kafel Mar­ty­na III c,
  • Stan­kow­ska Aga­ta III a
  • Lew­nau Anto­ni­na III b.

W kate­go­rii III soli­sta Hirsz Anto­ni­na IVf.Laureatom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów.


Wstecz