Ogrom­ny sukces Konrada

1Z radoś­cią infor­mu­je­my, że uczeń naszej szkoły-Kon­rad Sychows­ki z klasy 3C otrzy­mał pier­wszą nagrodę w Ogólnopol­skim Konkur­sie na Szop­kę Betle­jem­ską 3D. Orga­ni­za­tora­mi i funda­tora­mi nagród była Fun­dac­ja Małych Stópek. Serdecznie gratulujemy!
Zwycięz­ca otrzy­mał nie tylko wartoś­ciowy lap­top oraz bib­lię w wyda­niu audio, ale także możli­wość współt­worzenia wys­tawy plas­ty­cznej, która pro­mu­je obronę życia dziec­ka nien­ar­o­d­zonego. Oto relac­ja z komen­tarza­mi ekspertów i kil­ka zdjęć z archi­wum autora:)


Wstecz