Ogrom­ny suk­ces Konrada

1Z rado­ścią infor­mu­je­my, że uczeń naszej szko­ły-Kon­rad Sychow­ski z kla­sy 3C otrzy­mał pierw­szą nagro­dę w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie na Szop­kę Betle­jem­ską 3D. Orga­ni­za­to­ra­mi i fun­da­to­ra­mi nagród była Fun­da­cja Małych Stó­pek. Ser­decz­nie gratulujemy!
Zwy­cięz­ca otrzy­mał nie tyl­ko war­to­ścio­wy lap­top oraz biblię w wyda­niu audio, ale tak­że moż­li­wość współ­two­rze­nia wysta­wy pla­stycz­nej, któ­ra pro­mu­je obro­nę życia dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go. Oto rela­cja z komen­ta­rza­mi eks­per­tów i kil­ka zdjęć z archi­wum autora:)


Wstecz