Ogródek sen­so­ryczny przy SP nr 1

1„Pach­nie, smaku­je, szeleś­ci” — taki jest właśnie ogród zmysłów, który pow­stał przy naszej szkole w cza­sie pan­demii. Prace przy ogrodzie sen­so­rycznym trwały od kwiet­nia 2020 roku, ale sam pomysł pojaw­ił się dużo wcześniej.
Pier­wot­nym pomysłem p. wicedyrek­tor H. Plecke, było stworze­nie ogród­ka warzy­wno – owocowego, w którym uczniowie mogli­by obser­wować rośliny, które w przy­do­mowych ogro­dach coraz trud­niej znaleźć. Częs­to zapom­ni­ane krzewy owocowe umieją rozpoz­nać i nazwać tylko dzieci mające okazję próbować ich w ogro­dach swoich babć czy dzi­ad­ków. By wszys­tkie dzieci nauczyły się je rozróż­ni­ać, postanowiono w naszym szkol­nym ogród­ku posadz­ić m.in. agrest, porzecz­ki, maliny, aronię, borów­ki, jeżyny oraz truskaw­ki i poziom­ki. Autor­ki innowa­cyjnego pro­jek­tu w składzie: H. Plecke, W. Płot­ka, M. Hinz i B. Kał­duńs­ka, po wyko­na­niu wstęp­nego szkicu, postanow­iły iść o krok dalej i zami­ast zwykłego ogród­ka, mającego niewąt­pli­wie duże walo­ry eduka­cyjne, stworzyć ogród sen­so­ryczny. Przy współpra­cy z obsługą szkoły,  real­iza­torom udało się osiągnąć cel. Real­iza­c­ja pro­jek­tu ruszyła wios­ną 2020 roku. Wstęp­ne prace pole­ga­jące na przy­go­towa­niu terenu i wymi­an­ie zie­mi zawdz­ięcza­my rodz­i­cowi jed­nego z naszych uczniów – p. Bartłomiejowi Formela. Kole­jne etapy real­i­zowali z dużym zaan­gażowaniem nauczy­ciele będą­cy autora­mi pro­jek­tu (nawet ze wspar­ciem członków rodzin, którym bard­zo dzięku­je­my) oraz Pra­cown­i­cy Obsłu­gi — nie szczędząc wysiłku i nie kryjąc radoś­ci z efek­tów swej pra­cy. Ogród jest przez­nac­zony dla wszys­t­kich uczniów społecznoś­ci szkol­nej — zarówno dla przed­szko­laków, klas 1–3 i 4–6. Podzielony jest na kil­ka stref. Może­my tutaj zobaczyć: rośliny ozdob­ne, ścieżkę sen­so­ryczną z mate­ri­ałów o różnej fak­turze, miejsce do zasiewu ziół, krzewy owocowe oraz warzy­wa. Kolorowe biedron­ki i pszc­zoły, które nauczy­ciele „wyczarowali” z kamieni stały się także jego ozdobą. Znalazły się w nim również bud­ki dla ptaków oraz domek dla owadów i karm­nik.  Szkol­ny ogródek sen­so­ryczny, będzie wyko­rzysty­wany przez uczniów w ciągu całego roku kalen­dar­zowego. Jego stworze­nie przy­czyni się do ksz­tał­towa­nia pożą­danych postaw proeko­log­icznych oraz nawyku sys­tem­aty­cznej pra­cy, odpowiedzial­noś­ci za jej efek­ty. Pod­czas zajęć prak­ty­cznych w ogród­ku uczniowie będą doskon­al­ić umiejęt­noś­ci rozpoz­nawa­nia i pielę­gnacji roślin ozdob­nych i użytkowych. Zaję­cia w ogród­ku dydak­ty­cznym umożli­wią uczniom prze­by­wanie na świeżym powi­etrzu pod­czas czterech pór roku. W tym roku szkol­nym uczniowie wykon­ali pier­wsze prace w ogrodzie (niek­tórzy po raz pier­wszy w życiu), czemu towarzyszyło sporo emocji. Posad­zono sad­zon­ki i posiano nasiona takich roślin jak: marchew, bura­ki, pietrusz­ka, szczy­p­i­orek, rzod­kiewka, sel­er, por, sała­ta, bura­ki, dynia, cukinia, kalafior, kapus­ta, ziem­ni­ak. Uczniowie już mogą poczuć zapach mię­ty, oregano, majer­anku czy estragonu. Z niecier­pli­woś­cią czeka­ją na pier­wsze okazy ogórków i pomi­dorów. Dzieci przy okazji wiz­y­ty w ogród­ku lubią też podzi­wiać kolorowego moty­la, który „przysi­adł” na trawniku przed szkołą. Tego pomysłu nie udało­by się zre­al­i­zować bez p. K. Greczko–Kempa i p. J. Wołoszynek, które wykon­ały pro­jekt oraz Pra­cown­ików Obsłu­gi, którzy od samego początku dba­ją o każdą roślinę i wzbo­ga­ca­ją tę kom­pozy­cję pięknie dobrany­mi kwiata­mi. W przyszłym roku szkol­nym będziemy z pomocą Uczniów i Nauczy­cieli, kon­tyn­uować ten pro­jekt. Ogromne zaan­gażowanie naszych Pań i Panów z obsłu­gi szkoły, dla których nasz ogródek „stał się oczkiem w głowie” na pewno sprawi też, że będzie stawał się coraz piękniejszy.


Wstecz