Ogró­dek sen­so­rycz­ny przy SP nr 1

1„Pach­nie, sma­ku­je, sze­le­ści” — taki jest wła­śnie ogród zmy­słów, któ­ry powstał przy naszej szko­le w cza­sie pan­de­mii. Pra­ce przy ogro­dzie sen­so­rycz­nym trwa­ły od kwiet­nia 2020 roku, ale sam pomysł poja­wił się dużo wcześniej.
Pier­wot­nym pomy­słem p. wice­dy­rek­tor H. Plec­ke, było stwo­rze­nie ogród­ka warzyw­no – owo­co­we­go, w któ­rym ucznio­wie mogli­by obser­wo­wać rośli­ny, któ­re w przy­do­mo­wych ogro­dach coraz trud­niej zna­leźć. Czę­sto zapo­mnia­ne krze­wy owo­co­we umie­ją roz­po­znać i nazwać tyl­ko dzie­ci mają­ce oka­zję pró­bo­wać ich w ogro­dach swo­ich babć czy dziad­ków. By wszyst­kie dzie­ci nauczy­ły się je roz­róż­niać, posta­no­wio­no w naszym szkol­nym ogród­ku posa­dzić m.in. agrest, porzecz­ki, mali­ny, aro­nię, borów­ki, jeży­ny oraz tru­skaw­ki i poziom­ki. Autor­ki inno­wa­cyj­ne­go pro­jek­tu w skła­dzie: H. Plec­ke, W. Płot­ka, M. Hinz i B. Kał­duń­ska, po wyko­na­niu wstęp­ne­go szki­cu, posta­no­wi­ły iść o krok dalej i zamiast zwy­kłe­go ogród­ka, mają­ce­go nie­wąt­pli­wie duże walo­ry edu­ka­cyj­ne, stwo­rzyć ogród sen­so­rycz­ny. Przy współ­pra­cy z obsłu­gą szko­ły,  reali­za­to­rom uda­ło się osią­gnąć cel. Reali­za­cja pro­jek­tu ruszy­ła wio­sną 2020 roku. Wstęp­ne pra­ce pole­ga­ją­ce na przy­go­to­wa­niu tere­nu i wymia­nie zie­mi zawdzię­cza­my rodzi­co­wi jed­ne­go z naszych uczniów – p. Bar­tło­mie­jo­wi For­me­la. Kolej­ne eta­py reali­zo­wa­li z dużym zaan­ga­żo­wa­niem nauczy­cie­le będą­cy auto­ra­mi pro­jek­tu (nawet ze wspar­ciem człon­ków rodzin, któ­rym bar­dzo dzię­ku­je­my) oraz Pra­cow­ni­cy Obsłu­gi — nie szczę­dząc wysił­ku i nie kry­jąc rado­ści z efek­tów swej pra­cy. Ogród jest prze­zna­czo­ny dla wszyst­kich uczniów spo­łecz­no­ści szkol­nej — zarów­no dla przed­szko­la­ków, klas 1–3 i 4–6. Podzie­lo­ny jest na kil­ka stref. Może­my tutaj zoba­czyć: rośli­ny ozdob­ne, ścież­kę sen­so­rycz­ną z mate­ria­łów o róż­nej fak­tu­rze, miej­sce do zasie­wu ziół, krze­wy owo­co­we oraz warzy­wa. Kolo­ro­we bie­dron­ki i psz­czo­ły, któ­re nauczy­cie­le „wycza­ro­wa­li” z kamie­ni sta­ły się tak­że jego ozdo­bą. Zna­la­zły się w nim rów­nież bud­ki dla pta­ków oraz domek dla owa­dów i karm­nik.  Szkol­ny ogró­dek sen­so­rycz­ny, będzie wyko­rzy­sty­wa­ny przez uczniów w cią­gu całe­go roku kalen­da­rzo­we­go. Jego stwo­rze­nie przy­czy­ni się do kształ­to­wa­nia pożą­da­nych postaw pro­eko­lo­gicz­nych oraz nawy­ku sys­te­ma­tycz­nej pra­cy, odpo­wie­dzial­no­ści za jej efek­ty. Pod­czas zajęć prak­tycz­nych w ogród­ku ucznio­wie będą dosko­na­lić umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia i pie­lę­gna­cji roślin ozdob­nych i użyt­ko­wych. Zaję­cia w ogród­ku dydak­tycz­nym umoż­li­wią uczniom prze­by­wa­nie na świe­żym powie­trzu pod­czas czte­rech pór roku. W tym roku szkol­nym ucznio­wie wyko­na­li pierw­sze pra­ce w ogro­dzie (nie­któ­rzy po raz pierw­szy w życiu), cze­mu towa­rzy­szy­ło spo­ro emo­cji. Posa­dzo­no sadzon­ki i posia­no nasio­na takich roślin jak: mar­chew, bura­ki, pie­trusz­ka, szczy­pio­rek, rzod­kiew­ka, seler, por, sała­ta, bura­ki, dynia, cuki­nia, kala­fior, kapu­sta, ziem­niak. Ucznio­wie już mogą poczuć zapach mię­ty, ore­ga­no, maje­ran­ku czy estra­go­nu. Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na pierw­sze oka­zy ogór­ków i pomi­do­rów. Dzie­ci przy oka­zji wizy­ty w ogród­ku lubią też podzi­wiać kolo­ro­we­go moty­la, któ­ry „przy­siadł” na traw­ni­ku przed szko­łą. Tego pomy­słu nie uda­ło­by się zre­ali­zo­wać bez p. K. Greczko–Kempa i p. J. Woło­szy­nek, któ­re wyko­na­ły pro­jekt oraz Pra­cow­ni­ków Obsłu­gi, któ­rzy od same­go począt­ku dba­ją o każ­dą rośli­nę i wzbo­ga­ca­ją tę kom­po­zy­cję pięk­nie dobra­ny­mi kwia­ta­mi. W przy­szłym roku szkol­nym będzie­my z pomo­cą Uczniów i Nauczy­cie­li, kon­ty­nu­ować ten pro­jekt. Ogrom­ne zaan­ga­żo­wa­nie naszych Pań i Panów z obsłu­gi szko­ły, dla któ­rych nasz ogró­dek „stał się oczkiem w gło­wie” na pew­no spra­wi też, że będzie sta­wał się coraz piękniejszy.


Wstecz