Obchody Dnia Kobi­et w klasie IVa

6Zgod­nie z trady­cją 8 mar­ca obchodz­imy Dzień Kobi­et. Nawet pan­demia nie przeszkodz­iła chłop­com z klasy IV a ucz­cić tego świę­ta we właś­ci­wy sposób. 
Jakub, Adam, Aleksy, Kacper, Jakub, Szy­mon, Hieron­im, Patryk, Franek, Niko­dem i Sebas­t­ian wraz z Radą Rodz­iców klasy IV a przy­go­towali i  zaprezen­towali online kart­ki z życzeni­a­mi dla dziew­czynek: Zosi, Mar­tyny, Zuzi, Wik­torii, Oli, Karoliny, Oli­wii, Kor­nelii, Zuzi, Agaty, Zuzi i Mile­ny. Chłop­cy życzyli koleżankom zdrowia, szczęś­cia, pomyśl­noś­ci, samych 5 i 6 oraz wielu prezen­tów. Szczególne podz­iękowa­nia za zaan­gażowanie w przy­go­towanie obchodów Dnia Kobi­et w klasie IV a składamy pani: Mał­gorza­cie Plich­ta i Gabrieli Roman.


Wstecz