Obcho­dy Dnia Kobiet w kla­sie IVa

6Zgod­nie z tra­dy­cją 8 mar­ca obcho­dzi­my Dzień Kobiet. Nawet pan­de­mia nie prze­szko­dzi­ła chłop­com z kla­sy IV a uczcić tego świę­ta we wła­ści­wy sposób. 
Jakub, Adam, Alek­sy, Kac­per, Jakub, Szy­mon, Hie­ro­nim, Patryk, Fra­nek, Niko­dem i Seba­stian wraz z Radą Rodzi­ców kla­sy IV a przy­go­to­wa­li i  zapre­zen­to­wa­li onli­ne kart­ki z życze­nia­mi dla dziew­czy­nek: Zosi, Mar­ty­ny, Zuzi, Wik­to­rii, Oli, Karo­li­ny, Oli­wii, Kor­ne­lii, Zuzi, Aga­ty, Zuzi i Mile­ny. Chłop­cy życzy­li kole­żan­kom zdro­wia, szczę­ścia, pomyśl­no­ści, samych 5 i 6 oraz wie­lu pre­zen­tów. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia za zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie obcho­dów Dnia Kobiet w kla­sie IV a skła­da­my pani: Mał­go­rza­cie Plich­ta i Gabrie­li Roman.


Wstecz