Mate­ma­ty­ka w ruchu – stacje

2Pod­czas edu­ka­cji mate­ma­tycz­nej ucznio­wie kla­sy III c utrwa­la­li tablicz­kę mno­że­nia. Uczest­ni­cy zajęć poru­sza­li się po sali i holu szkol­nym w poszu­ki­wa­niu odpo­wied­nich wyni­ków dzia­łań mate­ma­tycz­nych, kie­dy je odna­leź­li, cze­ka­ły na nich kolej­ne obliczenia.
Ruch dotle­nił mózg, dzię­ki cze­mu nauka przez zaba­wę przy­nio­sła uczniom nie tyl­ko radość, ale też roz­wi­nę­ła umie­jęt­no­ści mnożenia.


Wstecz