Matem­aty­ka w ruchu – stacje

2Pod­czas edukacji matem­aty­cznej uczniowie klasy III c utr­walali tabliczkę mnoże­nia. Uczest­ni­cy zajęć porusza­li się po sali i holu szkol­nym w poszuki­wa­niu odpowied­nich wyników dzi­ałań matem­aty­cznych, kiedy je odnaleźli, czekały na nich kole­jne obliczenia.
Ruch dotlenił mózg, dzię­ki czemu nau­ka przez zabawę przyniosła uczniom nie tylko radość, ale też rozwinęła umiejęt­noś­ci mnożenia.


Wstecz