Mali odkry­w­cy.

1Gru­pa „Wesołe Nut­ki” pod opieką wychowaw­czyni Natalii Klas, przez pier­wsze półrocze brała udzi­ał w  zaję­ci­ach innowa­cyjnych z cyk­lu „Mali odkry­w­cy. Ekspery­men­ty i doświadczenia”.
Dzieci w wieku przed­szkol­nym cechu­je nat­u­ral­na cieka­wość otacza­jącego je świa­ta, wys­tępu­ją­cych w nim zjawisk i rządzą­cych nim zasad. Prag­ną badać otocze­nie, doświad­czać nowych wrażeń, poz­nawać przed­mio­ty. Bard­zo pomoc­ne dla wielok­ierunk­owego roz­wo­ju dziec­ka oraz zaspoko­je­nia tej właśnie nat­u­ral­nej cieka­woś­ci są zaję­cia badaw­cze. Szczegól­nie istotne są zaję­cia mające charak­ter ekspery­men­tu – zwane również zabawa­mi badaw­czy­mi – czyli takie, w których ważny jest nie – efekt koń­cowy, ale – samo dzi­ałanie, które ten efekt wywołało. Zabawy badaw­cze pozwala­ją dziecku samodziel­nie odkry­wać otacza­ją­cy je świat i rządzące nim mech­a­nizmy, skła­ni­a­jąc je przy tym do przyję­cia czyn­nej postawy badacza i odkry­w­cy. Nadrzęd­nym celem innowacji jest rozbudze­nie u dzieci cieka­woś­ci otacza­ją­cym światem poprzez naukę, przeprowadzanie zabaw badaw­czych z uwzględ­nie­niem zasad bez­pieczeńst­wa. A także ksz­tał­towanie umiejęt­noś­ci obserwacji i wnioskowa­nia, pode­j­mowanie prób przewidy­wa­nia wyniku badań, czer­panie radoś­ci z zabaw badaw­czych, rozwi­janie kon­cen­tracji i cier­pli­woś­ci, rozwi­janie kreaty­wnoś­ci, wdrażanie do współdzi­ała­nia w grupie,  przeła­manie nieśmi­ałoś­ci u niek­tórych dzieci oraz zapewnie­nie dzieciom lep­szych szans eduka­cyjnych przez wpieranie ich cieka­woś­ci, akty­wnoś­ci i samodziel­noś­ci. Przed­szko­la­ki pod­czas cyk­lu zajęć brały udzi­ał w rożnych doświad­czeni­ach i ekspery­men­tach, między inny­mi: wybuch wulka­nu, tęcza na talerzu, mal­owanie na mleku, bań­ka w bańce, dmuchany balon za pomocą sody i octu, wędru­jące  kolory, para wod­na, deszc­zowa chmu­ra chemiczne jojo. Do przeprowadza­nia zajęć zostały wyko­rzys­tane różne formy, środ­ki i metody dydak­ty­czne. Najważniejsze jest wspo­ma­ganie wszech­stron­nego roz­wo­ju przed­szko­laków, rozbudza­jąc ich akty­wność poz­naw­czą,  zapew­ni­a­jąc pozy­ty­wną motywację do pode­j­mowa­nia zadań, a tym samym rozwi­ja­jąc wiarę we własne siły i możli­woś­ci. Doświad­czenia i ekspery­men­ty mają także na celu uatrak­cyjnie­nie zajęć eduka­cyjnych, które będą kon­tyn­uowane w drugim semes­trze roku szkolnego.


Wstecz