Mali odkryw­cy.

1Gru­pa „Weso­łe Nut­ki” pod opie­ką wycho­waw­czy­ni Nata­lii Klas, przez pierw­sze pół­ro­cze bra­ła udział w  zaję­ciach inno­wa­cyj­nych z cyklu „Mali odkryw­cy. Eks­pe­ry­men­ty i doświadczenia”.
Dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym cechu­je natu­ral­na cie­ka­wość ota­cza­ją­ce­go je świa­ta, wystę­pu­ją­cych w nim zja­wisk i rzą­dzą­cych nim zasad. Pra­gną badać oto­cze­nie, doświad­czać nowych wra­żeń, pozna­wać przed­mio­ty. Bar­dzo pomoc­ne dla wie­lo­kie­run­ko­we­go roz­wo­ju dziec­ka oraz zaspo­ko­je­nia tej wła­śnie natu­ral­nej cie­ka­wo­ści są zaję­cia badaw­cze. Szcze­gól­nie istot­ne są zaję­cia mają­ce cha­rak­ter eks­pe­ry­men­tu – zwa­ne rów­nież zaba­wa­mi badaw­czy­mi – czy­li takie, w któ­rych waż­ny jest nie – efekt koń­co­wy, ale – samo dzia­ła­nie, któ­re ten efekt wywo­ła­ło. Zaba­wy badaw­cze pozwa­la­ją dziec­ku samo­dziel­nie odkry­wać ota­cza­ją­cy je świat i rzą­dzą­ce nim mecha­ni­zmy, skła­nia­jąc je przy tym do przy­ję­cia czyn­nej posta­wy bada­cza i odkryw­cy. Nad­rzęd­nym celem inno­wa­cji jest roz­bu­dze­nie u dzie­ci cie­ka­wo­ści ota­cza­ją­cym świa­tem poprzez naukę, prze­pro­wa­dza­nie zabaw badaw­czych z uwzględ­nie­niem zasad bez­pie­czeń­stwa. A tak­że kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści obser­wa­cji i wnio­sko­wa­nia, podej­mo­wa­nie prób prze­wi­dy­wa­nia wyni­ku badań, czer­pa­nie rado­ści z zabaw badaw­czych, roz­wi­ja­nie kon­cen­tra­cji i cier­pli­wo­ści, roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści, wdra­ża­nie do współ­dzia­ła­nia w gru­pie,  prze­ła­ma­nie nie­śmia­ło­ści u nie­któ­rych dzie­ci oraz zapew­nie­nie dzie­ciom lep­szych szans edu­ka­cyj­nych przez wpie­ra­nie ich cie­ka­wo­ści, aktyw­no­ści i samo­dziel­no­ści. Przed­szko­la­ki pod­czas cyklu zajęć bra­ły udział w roż­nych doświad­cze­niach i eks­pe­ry­men­tach, mię­dzy inny­mi: wybuch wul­ka­nu, tęcza na tale­rzu, malo­wa­nie na mle­ku, bań­ka w bań­ce, dmu­cha­ny balon za pomo­cą sody i octu, wędru­ją­ce  kolo­ry, para wod­na, desz­czo­wa chmu­ra che­micz­ne jojo. Do prze­pro­wa­dza­nia zajęć zosta­ły wyko­rzy­sta­ne róż­ne for­my, środ­ki i meto­dy dydak­tycz­ne. Naj­waż­niej­sze jest wspo­ma­ga­nie wszech­stron­ne­go roz­wo­ju przed­szko­la­ków, roz­bu­dza­jąc ich aktyw­ność poznaw­czą,  zapew­nia­jąc pozy­tyw­ną moty­wa­cję do podej­mo­wa­nia zadań, a tym samym roz­wi­ja­jąc wia­rę we wła­sne siły i moż­li­wo­ści. Doświad­cze­nia i eks­pe­ry­men­ty mają tak­że na celu uatrak­cyj­nie­nie zajęć edu­ka­cyj­nych, któ­re będą kon­ty­nu­owa­ne w dru­gim seme­strze roku szkolnego.


Wstecz