Lek­tu­ra na wieszaku

4Uczniowie klasy 4b pra­cow­ali na lekc­jach języ­ka pol­skiego z panią Weroniką Pobłocką w bard­zo innowa­cyjny sposób. Po cyk­lu lekcji poświę­cone­mu zbiorowi opowiadań pt. „Mikoła­jek” zajęli się tworze­niem „lek­tu­ry na wieszaku”.
Jest to ciekawa meto­da akty­wiz­u­ją­ca, dzię­ki której moż­na zebrać infor­ma­c­je o lek­turze (np. o bohat­er­ach, miejs­cach i cza­sie akcji, prob­lematyce czy nar­racji) w niety­powej formie i umieś­cić je na wiesza­ku, który sta­je się dzię­ki temu mobil­nym kom­pendi­um wiedzy. Uczniom bard­zo spodobała się ta for­ma pra­cy na lekcji.


Wstecz