Lek­tu­ra na wieszaku

4Ucznio­wie kla­sy 4b pra­co­wa­li na lek­cjach języ­ka pol­skie­go z panią Wero­ni­ką Pobłoc­ką w bar­dzo inno­wa­cyj­ny spo­sób. Po cyklu lek­cji poświę­co­ne­mu zbio­ro­wi opo­wia­dań pt. „Miko­ła­jek” zaję­li się two­rze­niem „lek­tu­ry na wieszaku”.
Jest to cie­ka­wa meto­da akty­wi­zu­ją­ca, dzię­ki któ­rej moż­na zebrać infor­ma­cje o lek­tu­rze (np. o boha­te­rach, miej­scach i cza­sie akcji, pro­ble­ma­ty­ce czy nar­ra­cji) w nie­ty­po­wej for­mie i umie­ścić je na wie­sza­ku, któ­ry sta­je się dzię­ki temu mobil­nym kom­pen­dium wie­dzy. Uczniom bar­dzo spodo­ba­ła się ta for­ma pra­cy na lekcji.


Wstecz