Kos­mos-zaję­cia czytelnicze

1W dni­ach 12–13 maja odbyły się zaję­cia czytel­nicze w klasach pier­wszych doty­czące książek pop­u­larnonaukowych. Uczniowie pod­czas zajęć z nauczy­cielem bib­liotekarzem dowiedzieli się, co wspól­nego może mieć Zło­towłosa-bohater­ka słyn­nej ang­iel­skiej baj­ki z kos­mosem. Po przeczy­ta­niu frag­men­tu baj­ki nauczy­ciel przed­staw­ił uczniom mapę Układu Słonecznego oraz inne układy galak­ty­czne, zaprezen­tował trzy różniące się od siebie gwiazdy, odpowiada­jące słońcu.
W częś­ci warsz­ta­towej uczniowie pracu­jąc w parach tworzyli mapy galak­tyk. Nazwy nowych plan­et tworzyli pod­czas zabawy słowotwór­czej, opier­a­jąc się na nazwach przy­borów szkol­nych. Tak pow­stały nazwy np. “‘gumkoi­da”, “kred­koid”, “ostrzykon”. Zabawa bard­zo spodobała się dzieciom, które w kreaty­wny sposób zaczęły wymyślać dodatkowe nazwy, takie jak: “uśmiechoi­da”, “ser­coid”, “gwiaz­dolina” i inne. Zaję­cia pod­sumował przy­bysz z innej plan­e­ty-Eti. Jeżeli zaję­cia były zrozu­mi­ałe, ciekawe uczeń miał za zadanie nakarmić Eti jakimś smakołykiem, jeżeli zaję­cia były nudne, niezrozu­mi­ałe, Eti nieste­ty nie dostawał łakocia.


Wstecz