Kosmos-zaję­cia czytelnicze

1W dniach 12–13 maja odby­ły się zaję­cia czy­tel­ni­cze w kla­sach pierw­szych doty­czą­ce ksią­żek popu­lar­no­nau­ko­wych. Ucznio­wie pod­czas zajęć z nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem dowie­dzie­li się, co wspól­ne­go może mieć Zło­to­wło­sa-boha­ter­ka słyn­nej angiel­skiej baj­ki z kosmo­sem. Po prze­czy­ta­niu frag­men­tu baj­ki nauczy­ciel przed­sta­wił uczniom mapę Ukła­du Sło­necz­ne­go oraz inne ukła­dy galak­tycz­ne, zapre­zen­to­wał trzy róż­nią­ce się od sie­bie gwiaz­dy, odpo­wia­da­ją­ce słońcu.
W czę­ści warsz­ta­to­wej ucznio­wie pra­cu­jąc w parach two­rzy­li mapy galak­tyk. Nazwy nowych pla­net two­rzy­li pod­czas zaba­wy sło­wo­twór­czej, opie­ra­jąc się na nazwach przy­bo­rów szkol­nych. Tak powsta­ły nazwy np. “‘gum­ko­ida”, “kred­ko­id”, “ostrzy­kon”. Zaba­wa bar­dzo spodo­ba­ła się dzie­ciom, któ­re w kre­atyw­ny spo­sób zaczę­ły wymy­ślać dodat­ko­we nazwy, takie jak: “uśmie­cho­ida”, “ser­co­id”, “gwiaz­do­li­na” i inne. Zaję­cia pod­su­mo­wał przy­bysz z innej pla­ne­ty-Eti. Jeże­li zaję­cia były zro­zu­mia­łe, cie­ka­we uczeń miał za zada­nie nakar­mić Eti jakimś sma­ko­ły­kiem, jeże­li zaję­cia były nud­ne, nie­zro­zu­mia­łe, Eti nie­ste­ty nie dosta­wał łakocia.


Wstecz