Konkurs wiedzy o patronie

davTrady­cyjnie marzec jest świętem  Patrona Szkoły–Lecha Bąd­kowskiego. Z tej okazji został zor­ga­ni­zowany konkurs wiedzy o Lechu Bąd­kowskim dla klas IV–VI pt. „Poz­naj naszego patrona–Lecha Bąd­kowskiego”. Został przeprowad­zony w dniu 4 mar­ca 2019 r. Udzi­ał w nim wzięło 14 zespołów kla­sowych w składach 2 lub 3‑osobowych. Uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą na tem­at dzi­ałal­noś­ci, twór­c­zoś­ci i zma­gań wojen­nych patrona naszej szkoły. Najmłod­si nato­mi­ast, przys­tąpili do rywal­iza­cji plas­ty­cznych pt. „Obrazek z życia Lecha Bąd­kowskiego”. Ogółem do komisji konkur­sowej wpłynęło 207 prac!.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Kat­e­go­ria klas 0

Nataniel Szczy­gieł 0P 6B I miejsce
Mile­na Bartek 0P 6F II miejsce
Szy­mon Moty­ka 0P 6E III miejsce
Alek­san­dra Lew­nau 0P 5A Wyróżnie­nie
Aniela Doer­ing 0P 3/4 Wyróżnie­nie

Kat­e­go­ria klas I

Hubert Świniars­ki I B I miejsce
Maciej Wen­ta I F II miejsce
Julia Wicon I D III miejsce
Kor­nelia Henig I C Wyróżnie­nie

Kat­e­go­ria klas II

Wik­to­ria Her­rmann II B I miejsce
Paweł Damps II E II miejsce
Anton­i­na Rosak II F III miejsce
Han­na Łaga II E

Kat­e­go­ria klas III

Anton­i­na Lew­nau III B I miejsce
Nadia Temp­s­ka III A II miejsce
Aga­ta Kędzio­ra III B III miejsce
Mar­ty­na Sobiec­ka III C Wyróżnie­nie

WYNIKI KONKURSU WIEDZY KLAS IV-VI:

I MIEJSCE – 40,5 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Justy­na Hinz V E
Sara Patel­czyk V E
Wik­to­ria Wołodko V E

II MIEJSCE – 38 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Daria Dampc V A
Niko­dem Dampc V A
Niko­dem Labudda V A

III MIEJSCE – 37 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO KLASA
Piotr Łaga V D
Niko­dem Socha V D


Wstecz