Kon­kurs wie­dzy o patronie

davTra­dy­cyj­nie marzec jest świę­tem  Patro­na Szkoły–Lecha Bąd­kow­skie­go. Z tej oka­zji został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV–VI pt. „Poznaj nasze­go patrona–Lecha Bąd­kow­skie­go”. Został prze­pro­wa­dzo­ny w dniu 4 mar­ca 2019 r. Udział w nim wzię­ło 14 zespo­łów kla­so­wych w skła­dach 2 lub 3‑osobowych. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się roz­le­głą wie­dzą na temat dzia­łal­no­ści, twór­czo­ści i zma­gań wojen­nych patro­na naszej szko­ły. Naj­młod­si nato­miast, przy­stą­pi­li do rywa­li­za­cji pla­stycz­nych pt. „Obra­zek z życia Lecha Bąd­kow­skie­go”. Ogó­łem do komi­sji kon­kur­so­wej wpły­nę­ło 207 prac!.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Kate­go­ria klas 0

Nata­niel Szczy­gieł 0P 6B I miej­sce
Mile­na Bar­tek 0P 6F II miej­sce
Szy­mon Moty­ka 0P 6E III miej­sce
Alek­san­dra Lew­nau 0P 5A Wyróż­nie­nie
Anie­la Doering 0P 3/4 Wyróż­nie­nie

Kate­go­ria klas I

Hubert Świ­niar­ski I B I miej­sce
Maciej Wen­ta I F II miej­sce
Julia Wicon I D III miej­sce
Kor­ne­lia Henig I C Wyróż­nie­nie

Kate­go­ria klas II

Wik­to­ria Her­r­mann II B I miej­sce
Paweł Damps II E II miej­sce
Anto­ni­na Rosak II F III miej­sce
Han­na Łaga II E

Kate­go­ria klas III

Anto­ni­na Lew­nau III B I miej­sce
Nad­ia Temp­ska III A II miej­sce
Aga­ta Kędzio­ra III B III miej­sce
Mar­ty­na Sobiec­ka III C Wyróż­nie­nie

WYNIKI KONKURSU WIEDZY KLAS IV-VI:

I MIEJSCE – 40,5 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Justy­na Hinz V E
Sara Patel­czyk V E
Wik­to­ria Wołodko V E

II MIEJSCE – 38 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Daria Dampc V A
Niko­dem Dampc V A
Niko­dem Labudda V A

III MIEJSCE – 37 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO KLASA
Piotr Łaga V D
Niko­dem Socha V D


Wstecz