Kolej­na akcja Samo­rzą­du Uczniowskiego

12 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu. Dzię­ku­je­my WSZYSTKIM, któ­rzy włą­czy­li się do tej akcji oraz prze­pro­wa­dzi­li godzi­ny wycho­waw­cze na temat autyzmu.Wstecz