Klasa IV b baw­iła się w teatr!

“Jedzą, piją, lul­ki palą,

Tańce, hulan­ka, swawola;

Led­wie kar­czmy nie rozwalą,

Cha, cha! chi, chi! hejże! hola!”

1Te słowa uczniowie klasy IV b zapamię­ta­ją na dłu­go, ponieważ z wielkim entuz­jazmem przy­go­towali oni  adap­tację teatral­ną utworu Adama Mick­iewicza pt. “Pani Twar­dows­ka”. Gwiaz­da­mi kla­sowego spek­tak­lu były oso­by odgry­wa­jące główne role-pana Twar­dowskiego i Mefistofe­le­sa. Rewela­cyjnie jako pan Twar­dows­ki wypadł Fabi­an Pip­ka, nato­mi­ast w drugiej grupie teatral­nej pięknie zagrała Wio­let­ta Wielewic­ka, która miała utrud­nione zadanie, wciela­jąc się w rolę męską.
Udało jej się to znakomi­cie. Wio­let­ta przy­go­towała rewela­cyjny strój i starała się mówić grub­szym głosem. Fan­tasty­cznie sprawdz­iły się również oso­by wciela­jące się w Mefistofe­le­sa- Kali­na Reszke, Mag­dale­na Słowi, Julia Tysz­er oraz Oli­wia Schulz. Dziew­czę­ta zad­bały o przekonu­jące kostiumy i bard­zo dobrze opanowały długie par­tie tek­stu. Oczy­wiś­cie nie zabrakło tytułowej bohater­ki utworu Mick­iewicza. W rolę pani Twar­dowskiej wcieliły się Kali­na Lebiec­ka oraz Nadia Kobiela. Obie aktor­ki znakomi­cie odd­ały swoi­mi rucha­mi sceniczny­mi aparycję żony Twardowskiego.Wszyscy członkowie klasy  IV b bard­zo zaan­gażowali się w całe przed­sięwz­ię­cie. Z zapałem przez kil­ka tygod­ni poszuki­wali odpowied­nich rek­wiz­ytów, ele­men­tów scenografii oraz kostiumów. W cza­sie prób dzielili się wskazówka­mi i pomysła­mi na uświet­nie­nie tego spek­tak­lu. Zuzan­na Mil­brod i Julia Tysz­er przy­go­towały bard­zo real­isty­czny cyro­graf. Kali­na Lebiec­ka wykon­ała kartonowe ele­men­ty scenografii.Trzy kla­sowe grupy teatralne zaprezen­towały się  fenomenalnie!

W rolach dru­go­planowych wystąpili:

Nar­ra­tor: Mar­ty­na Schulz/Eliza Wica/ Oli­wier Pionke

Żołnierz: Szy­mon Miszkowski/ Igor Halk/Kalina Reszke

Adwokat: Julia Wicon/ Adri­an Wasielk

Szewc: Szy­mon Labudda/ Oli­wier Kwidziński

Goś­cie w kar­czmie: Anton­i­na Krośnic­ka (sufler), Zuzan­na Mil­brod (sufler), Maja Olszews­ka, Lau­ra Syper­ek, Prze­mysław Szmy­dt­ka (muzykant w karczmie).Gościem hon­orowym wśród pub­licznoś­ci była pani ped­a­gog-Alek­san­dra Danielewicz, która z uśmiechem obser­wowała młodych aktorów. Klasa IV b na pewno jeszcze będzie rozwi­jać teatralne  tal­en­ty w przyszłym roku szkolnym.


Wstecz