Kla­sa IV b bawi­ła się w teatr!

“Jedzą, piją, lul­ki palą,

Tań­ce, hulan­ka, swawola;

Led­wie karcz­my nie rozwalą,

Cha, cha! chi, chi! hej­że! hola!”

1Te sło­wa ucznio­wie kla­sy IV b zapa­mię­ta­ją na dłu­go, ponie­waż z wiel­kim entu­zja­zmem przy­go­to­wa­li oni  adap­ta­cję teatral­ną utwo­ru Ada­ma Mic­kie­wi­cza pt. “Pani Twar­dow­ska”. Gwiaz­da­mi kla­so­we­go spek­ta­klu były oso­by odgry­wa­ją­ce głów­ne role-pana Twar­dow­skie­go i Mefi­sto­fe­le­sa. Rewe­la­cyj­nie jako pan Twar­dow­ski wypadł Fabian Pip­ka, nato­miast w dru­giej gru­pie teatral­nej pięk­nie zagra­ła Wio­let­ta Wie­le­wic­ka, któ­ra mia­ła utrud­nio­ne zada­nie, wcie­la­jąc się w rolę męską.
Uda­ło jej się to zna­ko­mi­cie. Wio­let­ta przy­go­to­wa­ła rewe­la­cyj­ny strój i sta­ra­ła się mówić grub­szym gło­sem. Fan­ta­stycz­nie spraw­dzi­ły się rów­nież oso­by wcie­la­ją­ce się w Mefi­sto­fe­le­sa- Kali­na Resz­ke, Mag­da­le­na Sło­wi, Julia Tyszer oraz Oli­wia Schulz. Dziew­czę­ta zadba­ły o prze­ko­nu­ją­ce kostiu­my i bar­dzo dobrze opa­no­wa­ły dłu­gie par­tie tek­stu. Oczy­wi­ście nie zabra­kło tytu­ło­wej boha­ter­ki utwo­ru Mic­kie­wi­cza. W rolę pani Twar­dow­skiej wcie­li­ły się Kali­na Lebiec­ka oraz Nad­ia Kobie­la. Obie aktor­ki zna­ko­mi­cie odda­ły swo­imi rucha­mi sce­nicz­ny­mi apa­ry­cję żony Twardowskiego.Wszyscy człon­ko­wie kla­sy  IV b bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w całe przed­się­wzię­cie. Z zapa­łem przez kil­ka tygo­dni poszu­ki­wa­li odpo­wied­nich rekwi­zy­tów, ele­men­tów sce­no­gra­fii oraz kostiu­mów. W cza­sie prób dzie­li­li się wska­zów­ka­mi i pomy­sła­mi na uświet­nie­nie tego spek­ta­klu. Zuzan­na Mil­brod i Julia Tyszer przy­go­to­wa­ły bar­dzo reali­stycz­ny cyro­graf. Kali­na Lebiec­ka wyko­na­ła kar­to­no­we ele­men­ty scenografii.Trzy kla­so­we gru­py teatral­ne zapre­zen­to­wa­ły się  fenomenalnie!

W rolach dru­go­pla­no­wych wystąpili:

Nar­ra­tor: Mar­ty­na Schulz/Eliza Wica/ Oli­wier Pionke

Żoł­nierz: Szy­mon Miszkowski/ Igor Halk/Kalina Reszke

Adwo­kat: Julia Wicon/ Adrian Wasielk

Szewc: Szy­mon Labudda/ Oli­wier Kwidziński

Goście w karcz­mie: Anto­ni­na Kro­śnic­ka (sufler), Zuzan­na Mil­brod (sufler), Maja Olszew­ska, Lau­ra Sype­rek, Prze­my­sław Szmydt­ka (muzy­kant w karczmie).Gościem hono­ro­wym wśród publicz­no­ści była pani peda­gog-Alek­san­dra Danie­le­wicz, któ­ra z uśmie­chem obser­wo­wa­ła mło­dych akto­rów. Kla­sa IV b na pew­no jesz­cze będzie roz­wi­jać teatral­ne  talen­ty w przy­szłym roku szkolnym.


Wstecz