Klasa III d na cmentarzu

rbtW dniu 29 październi­ka uczniowie klasy III d odwiedza­li miejs­ca spoczynku blis­kich nam zmarłych. Spac­er ale­ja­mi cmen­tarza  był dla uczniów głębokim przeży­ciem, wprowadz­ił w nas­trój reflek­sji, zad­umy oraz wspom­nień o osobach blis­kich, których już nieste­ty z nami nie ma.
W ciszy i spoko­ju, jakim emanu­je to miejsce, uczniowie mogli zapal­ić znicze na rodzin­nych grobach. Wyjś­cie na cmen­tarz było również spotkaniem  z his­torią, gdyż  odd­al­iśmy hołd żołnier­zom i ludziom, którzy zginęli za ojczyznę. To była bard­zo waż­na lekc­ja wychowa­nia patri­o­ty­cznego, która pozostanie dzieciom w pamięci.


Wstecz