Kla­sa III d na cmentarzu

rbtW dniu 29 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie kla­sy III d odwie­dza­li miej­sca spo­czyn­ku bli­skich nam zmar­łych. Spa­cer ale­ja­mi cmen­ta­rza  był dla uczniów głę­bo­kim prze­ży­ciem, wpro­wa­dził w nastrój reflek­sji, zadu­my oraz wspo­mnień o oso­bach bli­skich, któ­rych już nie­ste­ty z nami nie ma.
W ciszy i spo­ko­ju, jakim ema­nu­je to miej­sce, ucznio­wie mogli zapa­lić zni­cze na rodzin­nych gro­bach. Wyj­ście na cmen­tarz było rów­nież spo­tka­niem  z histo­rią, gdyż  odda­li­śmy hołd żoł­nie­rzom i ludziom, któ­rzy zgi­nę­li za ojczy­znę. To była bar­dzo waż­na lek­cja wycho­wa­nia patrio­tycz­ne­go, któ­ra pozo­sta­nie dzie­ciom w pamięci.


Wstecz