Klasa I b ma swo­je pisemko

5Cza­sopis­ma dla dzieci to, oprócz książek, wspani­ałe źródło infor­ma­cji o otacza­ją­cym świecie oraz ciekawa rozry­wka. Uczniowie klasy I b przekon­ali się o tym, poz­na­jąc m.in. „Świer­szczyk”. Przy tej okazji dowiedzieli się jak pow­sta­je cza­sopis­mo i kto pracu­je nad jego stworze­niem. Postanow­ili sami wykon­ać jeden numer kla­sowego pisem­ka.
W pier­wszym etapie pra­cy uczniowie wybrali tytuł. Wygrała propozy­c­ja Oli­wiera „Nasza Siedem­nast­ka”. Czer­wiec jest miesiącem kończą­cym rok szkol­ny, więc ustalili, że tem­aty­ka numeru będzie doty­czyła zbliża­ją­cych się wakacji. Następ­nie zaplanowali pracę w poszczegól­nych dzi­ałach gazet­ki, przy­go­towu­jąc do nich odpowied­nie mate­ri­ały. Tak pow­stały rubry­ki: „ Infor­ma­c­je na wakac­je”, Rady nie od parady”, „Łamigłów­ki mądrej głów­ki” oraz „Opowiada­nia do czy­ta­nia”. Nad pier­wszą stroną pisem­ka pra­cow­ali ilus­tra­torzy i grafi­cy. W naszej gazetce znalazły się wiado­moś­ci o ciekawych miejs­cach na waka­cyjne wyprawy, zasady bez­pieczeńst­wa w cza­sie let­niego wypoczynku oraz rozry­wka na deszc­zowe dni: zagad­ki i krótkie opowiada­nia. Każdy dzi­ał został kolorowo zilus­trowany. Wszyscy mali redak­torzy pra­cow­ali z ogrom­nym zapałem i zaangażowaniem


Wstecz