Kla­sa I b ma swo­je pisemko

5Cza­so­pi­sma dla dzie­ci to, oprócz ksią­żek, wspa­nia­łe źró­dło infor­ma­cji o ota­cza­ją­cym świe­cie oraz cie­ka­wa roz­ryw­ka. Ucznio­wie kla­sy I b prze­ko­na­li się o tym, pozna­jąc m.in. „Świersz­czyk”. Przy tej oka­zji dowie­dzie­li się jak powsta­je cza­so­pi­smo i kto pra­cu­je nad jego stwo­rze­niem. Posta­no­wi­li sami wyko­nać jeden numer kla­so­we­go pisem­ka.
W pierw­szym eta­pie pra­cy ucznio­wie wybra­li tytuł. Wygra­ła pro­po­zy­cja Oli­wie­ra „Nasza Sie­dem­nast­ka”. Czer­wiec jest mie­sią­cem koń­czą­cym rok szkol­ny, więc usta­li­li, że tema­ty­ka nume­ru będzie doty­czy­ła zbli­ża­ją­cych się waka­cji. Następ­nie zapla­no­wa­li pra­cę w poszcze­gól­nych dzia­łach gazet­ki, przy­go­to­wu­jąc do nich odpo­wied­nie mate­ria­ły. Tak powsta­ły rubry­ki: „ Infor­ma­cje na waka­cje”, Rady nie od para­dy”, „Łami­głów­ki mądrej głów­ki” oraz „Opo­wia­da­nia do czy­ta­nia”. Nad pierw­szą stro­ną pisem­ka pra­co­wa­li ilu­stra­to­rzy i gra­fi­cy. W naszej gazet­ce zna­la­zły się wia­do­mo­ści o cie­ka­wych miej­scach na waka­cyj­ne wypra­wy, zasa­dy bez­pie­czeń­stwa w cza­sie let­nie­go wypo­czyn­ku oraz roz­ryw­ka na desz­czo­we dni: zagad­ki i krót­kie opo­wia­da­nia. Każ­dy dział został kolo­ro­wo zilu­stro­wa­ny. Wszy­scy mali redak­to­rzy pra­co­wa­li z ogrom­nym zapa­łem i zaangażowaniem


Wstecz