Kaszëb­sczé Spiéwë

SONY DSCDnia 15.03.2019 r. Luzi­no, po raz kole­jny, stało się stolicą piosen­ki kaszub­skiej. W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbył się  finał wojew­ódz­ki XVII Pomorskiego Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spiéwé”. Otwar­cia fes­ti­walu dokon­ał dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca, który pow­itał zapros­zonych goś­ci, jury, wykon­aw­ców i ich opiekunów oraz mieszkańców Luz­i­na i okolicznych miejs­cowoś­ci. Orga­ni­za­torem fes­ti­walu był Wójt i Rada Gminy Luzi­no, Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, Gmin­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Luzinie i Zrzesze­nie Kaszub­sko — Pomorskie odd­zi­ał w Luzinie. Patronat  hon­orowy objął Sen­a­tor Kaz­imierz Kleina oraz Kura­to­ri­um Oświaty w Gdańsku. Fes­ti­w­al pop­u­laryzu­je pieśni kaszub­skie wśród dzieci i młodzieży, pro­mu­je tal­en­ty oraz moty­wu­je do ich rozwi­ja­nia. Umożli­wia wymi­anę doświad­czeń artysty­cznych i inte­grację środowiska kaszub­skiego. Wykon­aw­ców oce­ni­ało jury w składzie: dr hab. Alek­san­dra Kuchars­ka-Sze­fler – prze­wod­niczą­ca, Weroni­ka Korthals, Piotr Jędrze­jczak, Tomasz Fop­ke i Mieczysław Bistroń. Kon­fer­an­sjerkę prowadz­iła Żane­ta Szymerows­ka. Na sce­nie wys­tąpiło 22 solistów i 21 zespołów, łącznie 150 osób z powiatów:  kar­tuskiego, lęborskiego, puck­iego i wejherowskiego. Uczest­ni­cy wykony­wali utwory w pię­ciu gru­pach wiekowych, w kat­e­go­ri­ach: solista i zespół. Wydarze­nie relacjonowało Radio Kaszëbë. Mate­ri­ał o fes­ti­walu zre­al­i­zowała TTM oraz TVP3 Gdańsk. Imprezę finan­sowano ze środ­ków Rady Gminy Luzi­no i Rady Powiatu Wejherowskiego. Lau­reaci otrzy­mali atrak­cyjne nagrody, a wszyscy uczest­ni­cy upomin­ki i dyplomy. Nagrodę spec­jal­ną Grand Prix przyz­nano Wik­torii Dalekiej z Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Kamieni­cy Szlacheck­iej. Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej to wspani­ałe  wydarze­nie kul­tur­alne, które umac­nia  kaszub­ską tożsamość, jest przykła­dem roz­wo­ju naszego regionu, stanowi przekaz jego dziedz­ict­wa oraz pokazu­je, jak żywa i boga­ta jest kul­tura Kaszubów. Sze­ro­ka gama kaszub­s­kich utworów, wspani­ałe kaszub­skie stro­je, emocjon­alne zaan­gażowanie wykon­aw­ców oraz cała oprawa zapewniły niepow­tarzal­ną atmos­ferę fes­ti­walu. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com konkur­su. Dzięku­je­my uczest­nikom, ich opiekunom za kul­ty­wowanie trady­cji śpiewa­nia w języku kaszub­skim i wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w orga­ni­za­cję  XVII Pomorskiego Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”.


Wstecz