Kaszëb­sczé Spiéwë

SONY DSCDnia 15.03.2019 r. Luzi­no, po raz kolej­ny, sta­ło się sto­li­cą pio­sen­ki kaszub­skiej. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się  finał woje­wódz­ki XVII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwé”. Otwar­cia festi­wa­lu doko­nał dyrek­tor Dariusz Romp­ca, któ­ry powi­tał zapro­szo­nych gości, jury, wyko­naw­ców i ich opie­ku­nów oraz miesz­kań­ców Luzi­na i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści. Orga­ni­za­to­rem festi­wa­lu był Wójt i Rada Gmi­ny Luzi­no, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Luzi­nie i Zrze­sze­nie Kaszub­sko — Pomor­skie oddział w Luzi­nie. Patro­nat  hono­ro­wy objął Sena­tor Kazi­mierz Kle­ina oraz Kura­to­rium Oświa­ty w Gdań­sku. Festi­wal popu­la­ry­zu­je pie­śni kaszub­skie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, pro­mu­je talen­ty oraz moty­wu­je do ich roz­wi­ja­nia. Umoż­li­wia wymia­nę doświad­czeń arty­stycz­nych i inte­gra­cję śro­do­wi­ska kaszub­skie­go. Wyko­naw­ców oce­nia­ło jury w skła­dzie: dr hab. Alek­san­dra Kuchar­ska-Sze­fler – prze­wod­ni­czą­ca, Wero­ni­ka Kor­thals, Piotr Jędrzej­czak, Tomasz Fop­ke i Mie­czy­sław Bistroń. Kon­fe­ran­sjer­kę pro­wa­dzi­ła Żane­ta Szy­me­row­ska. Na sce­nie wystą­pi­ło 22 soli­stów i 21 zespo­łów, łącz­nie 150 osób z powia­tów:  kar­tu­skie­go, lębor­skie­go, puc­kie­go i wej­he­row­skie­go. Uczest­ni­cy wyko­ny­wa­li utwo­ry w pię­ciu gru­pach wie­ko­wych, w kate­go­riach: soli­sta i zespół. Wyda­rze­nie rela­cjo­no­wa­ło Radio Kaszëbë. Mate­riał o festi­wa­lu zre­ali­zo­wa­ła TTM oraz TVP3 Gdańsk. Impre­zę finan­so­wa­no ze środ­ków Rady Gmi­ny Luzi­no i Rady Powia­tu Wej­he­row­skie­go. Lau­re­aci otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy, a wszy­scy uczest­ni­cy upo­min­ki i dyplo­my. Nagro­dę spe­cjal­ną Grand Prix przy­zna­no Wik­to­rii Dale­kiej z Zespo­łu Kształ­ce­nia i Wycho­wa­nia w Kamie­ni­cy Szla­chec­kiej. Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej to wspa­nia­łe  wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne, któ­re umac­nia  kaszub­ską toż­sa­mość, jest przy­kła­dem roz­wo­ju nasze­go regio­nu, sta­no­wi prze­kaz jego dzie­dzic­twa oraz poka­zu­je, jak żywa i boga­ta jest kul­tu­ra Kaszu­bów. Sze­ro­ka gama kaszub­skich utwo­rów, wspa­nia­łe kaszub­skie stro­je, emo­cjo­nal­ne zaan­ga­żo­wa­nie wyko­naw­ców oraz cała opra­wa zapew­ni­ły nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę festi­wa­lu. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com kon­kur­su. Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom, ich opie­ku­nom za kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji śpie­wa­nia w języ­ku kaszub­skim i wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w orga­ni­za­cję  XVII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”.


Wstecz