Kaszëb­sczé Spiéwë 2022

SONY DSCNaresz­cie! Dnia 27.05.2022 r. w Zes­pole Szkol­no — Przed­szkol­nym w Luzinie odbył się dłu­go oczeki­wany jubileuszowy XX Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwé”. Otwar­cia fes­ti­walu dokon­ał wójt Jarosław Wejer, a dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca, pow­itał zapros­zonych goś­ci, jury, wykon­aw­ców i ich opiekunów oraz mieszkańców Luz­i­na i okolicznych miejs­cowoś­ci. Orga­ni­za­torem fes­ti­walu był Wójt i Rada Gminy Luzi­no, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Luzinie, Gmin­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Luzinie i Zrzesze­nie Kaszub­sko — Pomorskie odd­zi­ał w Luzinie.
Fes­ti­w­al pop­u­laryzu­je pieśni kaszub­skie wśród dzieci i młodzieży, pro­mu­je tal­en­ty oraz moty­wu­je do ich rozwi­ja­nia. Umożli­wia wymi­anę doświad­czeń artysty­cznych i inte­grację środowiska kaszub­skiego. Wykon­aw­ców oce­ni­ało jury w składzie: Tomasz Fop­ke – prze­wod­niczą­cy, Piotr Jędrze­jczak, Mieczysław Bistroń i Rafał Romp­ca. Kon­fer­an­sjerkę prowadz­iła Bea­ta Riegiel – nauczy­ciel­ka ZSP w Luzinie. Fes­ti­w­al rozpoczęła od słów: „Lëzëno! To je naszô kaszëb­skô krôj­na, tu dzysô òd rena kaszëb­sczé spiéwë. Chto jich słëchô zôch­wôt czë­je i w ser­cu trz­imô to na prz­ińd­ny dze­je”. Na sce­nie wys­tąpiły dzieci i młodzież z powiatów: kar­tuskiego, puck­iego i wejherowskiego. Uczest­ni­cy wykony­wali utwory w czterech gru­pach wiekowych, w kat­e­go­ri­ach: solista i zespół. Wydarze­nie relacjonowało Radio Gdańsk. Imprezę finan­sowano ze środ­ków Rady Gminy Luzi­no i Rady Powiatu Wejherowskiego. Lau­reaci otrzy­mali atrak­cyjne nagrody. Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej to wspani­ałe wydarze­nie kul­tur­alne, które umac­nia naszą kaszub­ską tożsamość i jest źródłem dumy dla wszys­t­kich. Sze­ro­ka gama kaszub­s­kich utworów, wspani­ałe kaszub­skie stro­je, emocjon­alne zaan­gażowanie wykon­aw­ców oraz cała oprawa zapewniły niepow­tarzal­ną atmos­ferę fes­ti­walu. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com konkur­su! Dzięku­je­my uczest­nikom oraz ich opiekunom za kul­ty­wowanie trady­cji śpiewa­nia w języku kaszub­skim i wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w orga­ni­za­cję XX Pomorskiego Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”. Możli­wość goszczenia artys­tów była dla nas przy­jem­noś­cią i wyróżnie­niem. Do ùzdrzeniô!


Wstecz