Kaszëb­sczé Spi­éwë 2022

SONY DSCNaresz­cie! Dnia 27.05.2022 r. w Zespo­le Szkol­no — Przed­szkol­nym w Luzi­nie odbył się dłu­go ocze­ki­wa­ny jubi­le­uszo­wy XX Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwé”. Otwar­cia festi­wa­lu doko­nał wójt Jaro­sław Wejer, a dyrek­tor Dariusz Romp­ca, powi­tał zapro­szo­nych gości, jury, wyko­naw­ców i ich opie­ku­nów oraz miesz­kań­ców Luzi­na i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści. Orga­ni­za­to­rem festi­wa­lu był Wójt i Rada Gmi­ny Luzi­no, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Luzi­nie, Gmin­ny Ośro­dek Kul­tu­ry w Luzi­nie i Zrze­sze­nie Kaszub­sko — Pomor­skie oddział w Luzinie.
Festi­wal popu­la­ry­zu­je pie­śni kaszub­skie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, pro­mu­je talen­ty oraz moty­wu­je do ich roz­wi­ja­nia. Umoż­li­wia wymia­nę doświad­czeń arty­stycz­nych i inte­gra­cję śro­do­wi­ska kaszub­skie­go. Wyko­naw­ców oce­nia­ło jury w skła­dzie: Tomasz Fop­ke – prze­wod­ni­czą­cy, Piotr Jędrzej­czak, Mie­czy­sław Bistroń i Rafał Romp­ca. Kon­fe­ran­sjer­kę pro­wa­dzi­ła Beata Rie­giel – nauczy­ciel­ka ZSP w Luzi­nie. Festi­wal roz­po­czę­ła od słów: „Lëzëno! To je naszô kaszëb­skô krôj­na, tu dzy­sô òd rena kaszëb­sczé spi­éwë. Chto jich słëchô zôchwôt czëje i w ser­cu trzi­mô to na przińd­ny dze­je”. Na sce­nie wystą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież z powia­tów: kar­tu­skie­go, puc­kie­go i wej­he­row­skie­go. Uczest­ni­cy wyko­ny­wa­li utwo­ry w czte­rech gru­pach wie­ko­wych, w kate­go­riach: soli­sta i zespół. Wyda­rze­nie rela­cjo­no­wa­ło Radio Gdańsk. Impre­zę finan­so­wa­no ze środ­ków Rady Gmi­ny Luzi­no i Rady Powia­tu Wej­he­row­skie­go. Lau­re­aci otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy. Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej to wspa­nia­łe wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne, któ­re umac­nia naszą kaszub­ską toż­sa­mość i jest źró­dłem dumy dla wszyst­kich. Sze­ro­ka gama kaszub­skich utwo­rów, wspa­nia­łe kaszub­skie stro­je, emo­cjo­nal­ne zaan­ga­żo­wa­nie wyko­naw­ców oraz cała opra­wa zapew­ni­ły nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę festi­wa­lu. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com kon­kur­su! Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom oraz ich opie­ku­nom za kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji śpie­wa­nia w języ­ku kaszub­skim i wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w orga­ni­za­cję XX Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë”. Moż­li­wość gosz­cze­nia arty­stów była dla nas przy­jem­no­ścią i wyróż­nie­niem. Do ùzdrzeniô!


Wstecz