Jesien­ny kącik przy­rod­ni­czy w gru­pie “Jeży­ki”

1Dzie­ci z gru­py „Jeży­ki” pod­czas jesien­nych spa­ce­rów z rodzi­ca­mi nazbie­ra­ły kasz­ta­nów, żołę­dzi, jarzę­bi­ny, szy­szek, liści, któ­re przy­nio­sły do przed­szko­la. Nie zabra­kło rów­nież warzyw i owo­ców. Z przy­nie­sio­nych darów powstał  jesien­ny kącik przyrodniczy.
Kasz­ta­ny, żołę­dzie i szysz­ki wyko­rzy­sta­li­śmy jako licz­ma­ny, a tak­że posłu­ży­ły do wyko­na­nia ludzi­ków oraz zwie­rzą­tek. Dzię­ku­je­my rodzi­com za zaan­ga­żo­wa­nie w orga­ni­za­cję jesien­ne­go kąci­ka przyrodniczego.


Wstecz