Jak bez­piecznie spędz­ić wakacje?

7Dnia 24.06.2020 r. wychowaw­cy klas pod­czas lekcji online zaprezen­towali uczniom prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pt. „Bez­pieczne wakac­je” przy­pom­i­na­jącą o bez­piecznym zachowa­niu się pod­czas akty­wnego spędza­nia wakacji.
Zaprezen­towanie wzorów postępowań było możli­we dzię­ki uczniom klas III, IV,V,VI , którzy wykon­ali plakaty infor­ma­cyjne lub fotografię do prezen­tacji. Pokaz obe­j­mował tem­atykę bez­pieczeńst­wa pod­czas waka­cyjnych zabaw i wycieczek. Pier­wszym punk­tem i ważnym aspek­tem było przestrze­ga­nia zasad pod­czas trwa­jącej pan­demii, czyli zachowanie odpowied­niego dys­tan­su społecznego, zasła­ni­an­ie ust i nosa maseczką. Kole­jny­mi ważny­mi punk­ta­mi były spac­ery po mieś­cie, lesie, górach, gdzie trze­ba zachować odpowied­nią ostrożność. Słonecz­na pogo­da sprzy­ja zaba­wom wod­nym, gdzie musimy pamię­tać o słucha­niu pole­ceń ratown­i­ka, kąpa­niu się pod opieką osób dorosłych. Pod­czas akty­wnego sportowego wypoczynku musimy dbać o swo­je zdrowie i wyposażyć się w odblas­ki, kask, ochra­ni­acze na row­er lub hula­jnogę. Na zakończe­nie prezen­tacji Dyrekc­ja i Grono Ped­a­gog­iczne życzyło słonecznych i bez­piecznych wakacji. Dzięku­je­my wszys­tkim autorom za wyko­nane prace plas­ty­czne lub fotografie.


Wstecz