Jak bez­piecz­nie spę­dzić wakacje?

7Dnia 24.06.2020 r. wycho­waw­cy klas pod­czas lek­cji onli­ne zapre­zen­to­wa­li uczniom pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną pt. „Bez­piecz­ne waka­cje” przy­po­mi­na­ją­cą o bez­piecz­nym zacho­wa­niu się pod­czas aktyw­ne­go spę­dza­nia wakacji.
Zapre­zen­to­wa­nie wzo­rów postę­po­wań było moż­li­we dzię­ki uczniom klas III, IV,V,VI , któ­rzy wyko­na­li pla­ka­ty infor­ma­cyj­ne lub foto­gra­fię do pre­zen­ta­cji. Pokaz obej­mo­wał tema­ty­kę bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cyj­nych zabaw i wycie­czek. Pierw­szym punk­tem i waż­nym aspek­tem było prze­strze­ga­nia zasad pod­czas trwa­ją­cej pan­de­mii, czy­li zacho­wa­nie odpo­wied­nie­go dystan­su spo­łecz­ne­go, zasła­nia­nie ust i nosa masecz­ką. Kolej­ny­mi waż­ny­mi punk­ta­mi były spa­ce­ry po mie­ście, lesie, górach, gdzie trze­ba zacho­wać odpo­wied­nią ostroż­ność. Sło­necz­na pogo­da sprzy­ja zaba­wom wod­nym, gdzie musi­my pamię­tać o słu­cha­niu pole­ceń ratow­ni­ka, kąpa­niu się pod opie­ką osób doro­słych. Pod­czas aktyw­ne­go spor­to­we­go wypo­czyn­ku musi­my dbać o swo­je zdro­wie i wypo­sa­żyć się w odbla­ski, kask, ochra­nia­cze na rower lub hulaj­no­gę. Na zakoń­cze­nie pre­zen­ta­cji Dyrek­cja i Gro­no Peda­go­gicz­ne życzy­ło sło­necz­nych i bez­piecz­nych waka­cji. Dzię­ku­je­my wszyst­kim auto­rom za wyko­na­ne pra­ce pla­stycz­ne lub fotografie.


Wstecz