“Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrze­jkowe czary.”

127 listopa­da w gru­pach przed­szkol­nych pod opieką p. Natalii Klas oraz p. Mar­tiny Fry­mark zapanowała mag­icz­na atmos­fera, ponieważ świę­towano andrze­j­ki. Andrze­j­ki w naszym przed­szkolu to już trady­c­ja. Ten dzień był dniem rados­nych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poz­nać swo­ją bliższą i dal­szą przyszłość.
Przed­szko­la­ki tego dnia przy­były na zaję­cia w rados­nym nas­tro­ju. Każdy nie mógł się doczekać, aż prze­bierze się swój strój balowy przy­go­towany spec­jal­nie na tą okazję i uda się do pięknie udeko­rowanej sali przed­szkol­nej. Nie zabrakło ustaw­ia­nia bucików, przekłuwa­nia ser­duszek z imion­a­mi, lania wosku, zabawy z krze­sełka­mi, tańców na gaze­cie czy z balon­a­mi. Wróż­by przepla­tane były  zabawa­mi przy skocznej muzyce. Andrze­jkowe zabawy dostar­czyły wszys­tkim uczest­nikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Już nie może­my doczekać się kole­jnego przed­szkol­nego balu.


Wstecz