“Hokus-pokus, cza­ry-mary, niech się speł­nią andrzej­ko­we czary.”

127 listo­pa­da w gru­pach przed­szkol­nych pod opie­ką p. Nata­lii Klas oraz p. Mar­ti­ny Fry­mark zapa­no­wa­ła magicz­na atmos­fe­ra, ponie­waż świę­to­wa­no andrzej­ki. Andrzej­ki w naszym przed­szko­lu to już tra­dy­cja. Ten dzień był dniem rado­snych zabaw i wróżb, w któ­rych dzie­ci mogły poznać swo­ją bliż­szą i dal­szą przyszłość.
Przed­szko­la­ki tego dnia przy­by­ły na zaję­cia w rado­snym nastro­ju. Każ­dy nie mógł się docze­kać, aż prze­bie­rze się swój strój balo­wy przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na tą oka­zję i uda się do pięk­nie ude­ko­ro­wa­nej sali przed­szkol­nej. Nie zabra­kło usta­wia­nia buci­ków, prze­kłu­wa­nia ser­du­szek z imio­na­mi, lania wosku, zaba­wy z krze­seł­ka­mi, tań­ców na gaze­cie czy z balo­na­mi. Wróż­by prze­pla­ta­ne były  zaba­wa­mi przy skocz­nej muzy­ce. Andrzej­ko­we zaba­wy dostar­czy­ły wszyst­kim uczest­ni­kom wie­lu nie­zwy­kłych prze­żyć i emo­cji. Już nie może­my docze­kać się kolej­ne­go przed­szkol­ne­go balu.


Wstecz