Gwiôzd­ka z Lëzëna

SONY DSCJed­nym z najs­tarszych i powszech­nie znanych w kręgu kul­tu­ry kaszub­skiej obrzędów okre­su zimowego jest kolę­dowanie. Według zwycza­ju zapew­ni­ało ono urodzaj, dostatek i zdrowie dla gospo­darstw oraz ludzi, którzy przyjęli kolędników.
Kon­tynu­u­jąc trady­cję kolę­dowa­nia, gru­pa uczniów pod opieką nauczy­ciel­ki Żane­ty Szymerowskiej przed świę­ta­mi Bożego Nar­o­dzenia odwiedza­ła poszczególne klasy, aby pokazać uczniom ową kaszub­ską trady­cję oraz poprzez wspól­ny śpiew budować tożsamość i iden­ty­fikację wspól­no­ty Kaszubów. Gwiôzd­ka z Lëzë­na życzy wszys­tkim dostatku w Nowym Roku! 


Wstecz