Gwi­ôzd­ka z Lëzëna

SONY DSCJed­nym z naj­star­szych i powszech­nie zna­nych w krę­gu kul­tu­ry kaszub­skiej obrzę­dów okre­su zimo­we­go jest kolę­do­wa­nie. Według zwy­cza­ju zapew­nia­ło ono uro­dzaj, dosta­tek i zdro­wie dla gospo­darstw oraz ludzi, któ­rzy przy­ję­li kolędników.
Kon­ty­nu­ując tra­dy­cję kolę­do­wa­nia, gru­pa uczniów pod opie­ką nauczy­ciel­ki Żane­ty Szy­me­row­skiej przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia odwie­dza­ła poszcze­gól­ne kla­sy, aby poka­zać uczniom ową kaszub­ską tra­dy­cję oraz poprzez wspól­ny śpiew budo­wać toż­sa­mość i iden­ty­fi­ka­cję wspól­no­ty Kaszu­bów. Gwi­ôzd­ka z Lëzëna życzy wszyst­kim dostat­ku w Nowym Roku! 


Wstecz