Gru­pa 4C z wiz­ytą w Gmin­nej Bib­liotece Publicznej

1Przed­szko­la­ki z grupy 4C wybrały się do Gmin­nej Bib­liote­ki Pub­licznej w Luzinie. Na początku pani bib­liotekar­ka oprowadz­iła dzieci po poszczegól­nych miejs­cach zna­j­du­ją­cych się w bib­liotece. Przed­szko­la­ki poz­nały takie miejs­ca jak labirynt książkowy, kącik dziecię­cy oraz czytel­nia. Następ­nie odbyły się zaję­cia spec­jal­nie przy­go­towane na spotkanie z przedszkolakami.
Dzieci roz­maw­iały z panią bib­liotekarką na tem­at ich ulu­bionych książek oraz bohaterów książkowych. Okaza­ło się, że dzieci zna­ją wiele książek i świat czytel­niczy nie jest im obcy. W cza­sie czy­ta­nia książek przez panią, dzieci akty­wnie angażowały się w zaję­cia i chęt­nie oglą­dały obraz­ki mieszczące się w książce. Po roz­mowie na tem­at czy­tanych książek dzieci zostały wyposażone w kart­ki i kred­ki, a ich zadaniem było stworze­nie włas­nego książkowego świa­ta przy uży­ciu włas­nej wyobraźni. W tym zada­niu przed­szko­la­ki miały okazję wykazać się kreaty­wnoś­cią i twór­c­zoś­cią. Na zakończe­nie spotka­nia na dzieci czekała miła niespodzian­ka, gdyż każde dziecko otrzy­mało zakład­kę do książ­ki, małą książeczkę oraz spec­jal­ną kostkę do gry. Dzieci zapewniły także o odwiedze­niu bib­liote­ki wspól­nie z rodzi­ca­mi i wybra­niu odpowied­niej książecz­ki. Wiz­y­ta w bib­liotece wpłynęła pozy­ty­wnie na rozwój zain­tere­sowań czytel­niczych u przedszkolaków.


Wstecz