Gru­pa 4C z wizy­tą w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicznej

1Przed­szko­la­ki z gru­py 4C wybra­ły się do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Luzi­nie. Na począt­ku pani biblio­te­kar­ka opro­wa­dzi­ła dzie­ci po poszcze­gól­nych miej­scach znaj­du­ją­cych się w biblio­te­ce. Przed­szko­la­ki pozna­ły takie miej­sca jak labi­rynt książ­ko­wy, kącik dzie­cię­cy oraz czy­tel­nia. Następ­nie odby­ły się zaję­cia spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne na spo­tka­nie z przedszkolakami.
Dzie­ci roz­ma­wia­ły z panią biblio­te­kar­ką na temat ich ulu­bio­nych ksią­żek oraz boha­te­rów książ­ko­wych. Oka­za­ło się, że dzie­ci zna­ją wie­le ksią­żek i świat czy­tel­ni­czy nie jest im obcy. W cza­sie czy­ta­nia ksią­żek przez panią, dzie­ci aktyw­nie anga­żo­wa­ły się w zaję­cia i chęt­nie oglą­da­ły obraz­ki miesz­czą­ce się w książ­ce. Po roz­mo­wie na temat czy­ta­nych ksią­żek dzie­ci zosta­ły wypo­sa­żo­ne w kart­ki i kred­ki, a ich zada­niem było stwo­rze­nie wła­sne­go książ­ko­we­go świa­ta przy uży­ciu wła­snej wyobraź­ni. W tym zada­niu przed­szko­la­ki mia­ły oka­zję wyka­zać się kre­atyw­no­ścią i twór­czo­ścią. Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia na dzie­ci cze­ka­ła miła nie­spo­dzian­ka, gdyż każ­de dziec­ko otrzy­ma­ło zakład­kę do książ­ki, małą ksią­żecz­kę oraz spe­cjal­ną kost­kę do gry. Dzie­ci zapew­ni­ły tak­że o odwie­dze­niu biblio­te­ki wspól­nie z rodzi­ca­mi i wybra­niu odpo­wied­niej ksią­żecz­ki. Wizy­ta w biblio­te­ce wpły­nę­ła pozy­tyw­nie na roz­wój zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych u przedszkolaków.


Wstecz