Europe­js­ki Tydzień Kodowa­nia – Code­Week 2021

certyfikatW zeszłym roku zakończyliśmy Europe­js­ki Tydzień Kodowa­nia – Code­Week 2021. W Naszej Szkole wzięły w nim udzi­ał 24 klasy razem z odd­zi­ała­mi przed­szkol­ny­mi. Zadaniem było przeprowadze­nie i opisanie z dzieć­mi lekcji z wyko­rzys­taniem narzędzi i tech­nik multimedialnych.
Pod­czas zajęć wyko­rzys­tane zostały ozobo­ty, Photony, Lego Wee­doo, maty do kodowa­nia, tablice mul­ti­me­di­alne i wiele innych.Bardzo dzięku­je­my WSZYSTKIM kla­som i nauczy­cielom, którzy włączyli się w Europe­js­ki Tydzień Kodowa­nia. Dzię­ki zaan­gażowa­niu się wielu osób udało się zdobyć Cer­ty­fikat Europe­jskiego Tygod­nia Kodowa­nia Coodeweek2021r.


Wstecz