Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia – Code­We­ek 2021

certyfikatW zeszłym roku zakoń­czy­li­śmy Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia – Code­We­ek 2021. W Naszej Szko­le wzię­ły w nim udział 24 kla­sy razem z oddzia­ła­mi przed­szkol­ny­mi. Zada­niem było prze­pro­wa­dze­nie i opi­sa­nie z dzieć­mi lek­cji z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi i tech­nik multimedialnych.
Pod­czas zajęć wyko­rzy­sta­ne zosta­ły ozo­bo­ty, Pho­to­ny, Lego Weedoo, maty do kodo­wa­nia, tabli­ce mul­ti­me­dial­ne i wie­le innych.Bardzo dzię­ku­je­my WSZYSTKIM kla­som i nauczy­cie­lom, któ­rzy włą­czy­li się w Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia. Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu się wie­lu osób uda­ło się zdo­być Cer­ty­fi­kat Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Kodo­wa­nia Coodeweek2021r.


Wstecz