„Dzień zdrowego śni­ada­nia” w grupie OP 6A

1W dniu 8 listopa­da przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obchodz­iły Dzień Zdrowego Śni­ada­nia. Ma on na celu pro­mowanie zdrowego odży­wia­nia wśród dzieci i dorosłych , wyra­bi­an­ie nawyków żywieniowych, zachę­canie do spoży­wa­nia reg­u­larnie posiłków i infor­mowanie o kon­sek­wenc­jach złej diety. Dzieci z gr. „Pszczół­ki” włączyły się w obchody tego dnia przy­go­towu­jąc zdrowe śniadanie.
W pier­wszej częś­ci roz­maw­ial­iśmy na pod­staw­ie obrazu graficznego Piramidy Zdrowego Żywienia i Akty­wnoś­ci Fizy­cznej o tym, co jest wartoś­ciowe dla naszego zdrowia. Dzieci zauważyły, że najważniejsza w zdrowym sty­lu życia, obok akty­wnoś­ci fizy­cznej jest odpowied­nia ilość snu w celu regen­er­acji naszego orga­niz­mu. Przed­szko­la­ki mówiły o potrze­bie spoży­wa­nia owoców i warzyw, pieczy­wa z mąki razowej wyp­iekanego z ziar­na­mi zbóż, jedze­niu nabi­ału i ryb. Następ­nie rozpoczęliśmy przy­go­towa­nia do śni­ada­nia. Dzieci dokład­nie umyły ręce i przy sto­likach rozpoczęły tworze­nie zdrowych kanapek ze zgro­mad­zonych pro­duk­tów. Samodziel­nie smarowały masłem buł­ki, układały wybrane warzy­wa, ser, wędliny. Wszys­tkim bard­zo smakowało, bo należy pamię­tać, że najlepiej smaku­ją kanap­ki wyko­nane włas­noręcznie.  Dzieci przy robi­e­niu kanapek ksz­tał­towały odpowied­nie nawy­ki żywieniowe, rozwi­jali kreaty­wność, wyobraźnię oraz dbałość o higienę pod­czas sprzą­ta­nia posiłków.


Wstecz