„Dzień zdro­we­go śnia­da­nia” w gru­pie OP 6A

1W dniu 8 listo­pa­da przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obcho­dzi­ły Dzień Zdro­we­go Śnia­da­nia. Ma on na celu pro­mo­wa­nie zdro­we­go odży­wia­nia wśród dzie­ci i doro­słych , wyra­bia­nie nawy­ków żywie­nio­wych, zachę­ca­nie do spo­ży­wa­nia regu­lar­nie posił­ków i infor­mo­wa­nie o kon­se­kwen­cjach złej die­ty. Dzie­ci z gr. „Psz­czół­ki” włą­czy­ły się w obcho­dy tego dnia przy­go­to­wu­jąc zdro­we śniadanie.
W pierw­szej czę­ści roz­ma­wia­li­śmy na pod­sta­wie obra­zu gra­ficz­ne­go Pira­mi­dy Zdro­we­go Żywie­nia i Aktyw­no­ści Fizycz­nej o tym, co jest war­to­ścio­we dla nasze­go zdro­wia. Dzie­ci zauwa­ży­ły, że naj­waż­niej­sza w zdro­wym sty­lu życia, obok aktyw­no­ści fizycz­nej jest odpo­wied­nia ilość snu w celu rege­ne­ra­cji nasze­go orga­ni­zmu. Przed­szko­la­ki mówi­ły o potrze­bie spo­ży­wa­nia owo­ców i warzyw, pie­czy­wa z mąki razo­wej wypie­ka­ne­go z ziar­na­mi zbóż, jedze­niu nabia­łu i ryb. Następ­nie roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia do śnia­da­nia. Dzie­ci dokład­nie umy­ły ręce i przy sto­li­kach roz­po­czę­ły two­rze­nie zdro­wych kana­pek ze zgro­ma­dzo­nych pro­duk­tów. Samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły masłem buł­ki, ukła­da­ły wybra­ne warzy­wa, ser, wędli­ny. Wszyst­kim bar­dzo sma­ko­wa­ło, bo nale­ży pamię­tać, że naj­le­piej sma­ku­ją kanap­ki wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie.  Dzie­ci przy robie­niu kana­pek kształ­to­wa­ły odpo­wied­nie nawy­ki żywie­nio­we, roz­wi­ja­li kre­atyw­ność, wyobraź­nię oraz dba­łość o higie­nę pod­czas sprzą­ta­nia posiłków.


Wstecz