„Bycie przed­szko­lakiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kole­jny w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w odd­zi­ałach przed­szkol­nych obchod­zono Ogólnopol­s­ki Dzień Przed­szko­la­ka, który przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przyświecało mu hasło: “Zabawa, radość, edukac­ja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­niczyły we wspól­nych zabawach inte­gra­cyjnych i konkursach.

Nie zabrakło wspól­nych pląsów przy muzyce z dziecięcego reper­tu­aru oraz zabaw ruchowo-sportowych. Pod­czas poby­tu w przed­szkolu w poszczegól­nych gru­pach odby­wało się mal­owanie twarzy, piecze­nie i ozd­abi­an­ie babeczek, a także harce z balon­a­mi. Na twarzach naszych małych bohaterów mal­owały się szczere uśmiechy. Każdy przed­szko­lak poszedł do domu rados­ny i dum­ny, bo bycie przed­szko­lakiem to wiel­ka rzecz!

Wszys­tkim przed­szko­lakom życzymy dużo radoś­ci, wspani­ałych wspom­nień oraz owoc­nej dal­szej edukacji.

Wstecz