„Bycie przed­szko­la­kiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kolej­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzo­no Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przy­świe­ca­ło mu hasło: “Zaba­wa, radość, edu­ka­cja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach inte­gra­cyj­nych i konkursach.

Nie zabra­kło wspól­nych plą­sów przy muzy­ce z dzie­cię­ce­go reper­tu­aru oraz zabaw rucho­wo-spor­to­wych. Pod­czas poby­tu w przed­szko­lu w poszcze­gól­nych gru­pach odby­wa­ło się malo­wa­nie twa­rzy, pie­cze­nie i ozda­bia­nie babe­czek, a tak­że har­ce z balo­na­mi. Na twa­rzach naszych małych boha­te­rów malo­wa­ły się szcze­re uśmie­chy. Każ­dy przed­szko­lak poszedł do domu rado­sny i dum­ny, bo bycie przed­szko­la­kiem to wiel­ka rzecz!

Wszyst­kim przed­szko­la­kom życzy­my dużo rado­ści, wspa­nia­łych wspo­mnień oraz owoc­nej dal­szej edukacji.

Wstecz