Dzień kota w gru­pach OP 5A, OP 6B, OP 6C

117 lutego obchodzil­iśmy niety­powe świę­to – Świa­towy Dzień Kota. W tym dniu przed­szko­la­ki z grupy OP 5A, OP 6B, OP 6C upodob­niły się do swoich czworonożnych przy­jaciół: dorysowu­jąc sobie wąsy oraz uszy. Następ­nie dzieci oglą­dały ilus­trac­je przed­staw­ia­jące różne koty, zapoz­nawały się z koci­mi oby­cza­ja­mi oraz sposoba­mi pielę­gnacji kotów.
Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spac­erek, zabawy ruchowe przy piosenkach o kotach, „kocie masaży­ki”, rozwiązy­wanie zagadek — „Z jakiej baj­ki jest ten kot?”, wykony­wanie różnorod­nych zadań konkur­sowych: picie mle­ka z mis­ecz­ki jak kot­ki, naw­i­janie kłęb­ka wełny, a także śpiewanie koci­ch piosenek. Nie zabrakło oczy­wiś­cie różnych prac plas­ty­cznych przed­staw­ia­ją­cych koty. Pod­czas tych wesołych zabaw nie zapom­nieliśmy, że jed­nym z celów tego świę­ta było pod­kreśle­nie znaczenia roli kotów w życiu człowieka oraz uwrażli­wie­nie i zwróce­nie uwa­gi na los porzu­conych i bez­dom­nych zwierząt. Ten dzień był pełen wrażeń, wszys­tkie dzieci wspaniale się baw­iły i na pewno dłu­go będą miały to spotkanie w pamięci.


Wstecz