Dzień kota w gru­pach OP 5A, OP 6B, OP 6C

117 lute­go obcho­dzi­li­śmy nie­ty­po­we świę­to – Świa­to­wy Dzień Kota. W tym dniu przed­szko­la­ki z gru­py OP 5A, OP 6B, OP 6C upodob­ni­ły się do swo­ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół: dory­so­wu­jąc sobie wąsy oraz uszy. Następ­nie dzie­ci oglą­da­ły ilu­stra­cje przed­sta­wia­ją­ce róż­ne koty, zapo­zna­wa­ły się z koci­mi oby­cza­ja­mi oraz spo­so­ba­mi pie­lę­gna­cji kotów.
Były też weso­łe „kocie zaba­wy”, takie jak: koci spa­ce­rek, zaba­wy rucho­we przy pio­sen­kach o kotach, „kocie masa­ży­ki”, roz­wią­zy­wa­nie zaga­dek — „Z jakiej baj­ki jest ten kot?”, wyko­ny­wa­nie róż­no­rod­nych zadań kon­kur­so­wych: picie mle­ka z misecz­ki jak kot­ki, nawi­ja­nie kłęb­ka weł­ny, a tak­że śpie­wa­nie kocich pio­se­nek. Nie zabra­kło oczy­wi­ście róż­nych prac pla­stycz­nych przed­sta­wia­ją­cych koty. Pod­czas tych weso­łych zabaw nie zapo­mnie­li­śmy, że jed­nym z celów tego świę­ta było pod­kre­śle­nie zna­cze­nia roli kotów w życiu czło­wie­ka oraz uwraż­li­wie­nie i zwró­ce­nie uwa­gi na los porzu­co­nych i bez­dom­nych zwie­rząt. Ten dzień był pełen wra­żeń, wszyst­kie dzie­ci wspa­nia­le się bawi­ły i na pew­no dłu­go będą mia­ły to spo­tka­nie w pamięci.


Wstecz